10.07.2018

Чи є шанс у проекту “Вищий антикорупційний суд” стати success story на світовій арені “антикорупційного правосуддя”?

Михайло Войцеховський

Журнал “Український юрист”, №6, 2018 року

Чого об’єктивно можна очікувати від роботи Вищого антикорупційного суду? Сподіваємось, можна очікувати пришвидшення розгляду криміналь­них справ. Треба розуміти, що сам по собі суд не може забезпечити реаліза­цію тих очікувань, які покладають гро­мадяни України на всю антикорупцій- ну систему нашої держави. Запроваджений Законом України «Про Вищий антикорупційний суд» порядок відбору кандидатів на посаду антикорупційного судді видається доволі прогресив­ним та продукує надії на те, що «антикорупційними» суддями стануть найбільш достойні та доброчесні претенденти. Однак при декларуванні таких високих вимог до кандидатів необхід­но усвідомлювати, що справді незалежний та професійний суд керуватиметься правом на справедливий суд, гарантова­ним Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та принципом верховенства права, які не допускають можливості засудження особи на підставі доказів, отриманих з порушенням вимог КПК України.

За умови здійснення якісного та професійного досудового роз­слідування та компетентного підтримання державного обвину­вачення у ВАС не буде підстав для прийняття рішень, які не від­повідатимуть очікуванням громадськості. В іншому ж випадку, на жаль, нам всім необхідно бути готовими до прийняття ним не популярних рішень, причому не в силу непрофесійності чи заангажованості суддів.

Тому результати діяльності ВАС та їх відображення в свідомості українців, багато в чому залежатимуть від фахових дій слідчих, детективів та прокурорів, які представлятимуть обвинувачення в кримінальних провадженнях щодо ТОП-корупції.

Для повноцінного запуску Верховного Суду, створеного на матеріально-технічній базі вищих спеціалізованих судів, зна­добилось близько чотирнадцяти місяців. Перехідними поло­женнями Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» встановлено 12-місячний строк на його формування.

При цьому вже 19 червня 2018 року Президент України вніс на розгляд Верховної Ради України як невідкладний законопроект про створення Антикорупційного суду.

Після ухвалення парламентом цього Закону має бути утворено Громадську раду міжнародних експертів із шести членів, для призначення яких у конкурсі має взяти участь не менш ніж дванадцять кандидатів, запропонованих міжнародною спіль­нотою. Потім відбудеться конкурс на посаду судді ВАС. Такий конкурс не повинен тривати довше, ніж конкурс до Верховного Суду, до якого обиралося 120 суддів.

Не пізніше, ніж за тридцять днів з дня призначення суддів, має бути скликано збори суддів ВАС, на яких буде визначено день початку його роботи, про що буде здійснено відповідну публіка­цію на веб-порталі судової влади та в газеті «Голос України». Попри копітку процедуру немає підстав вважати, що його формування здійснюватиметься з перевищенням строків, пе­редбачених Законом. При цьому ВАС розпочне роботу за умо­ви призначення щонайменше 35 суддів Вищого антикорупцій­ного суду, у тому числі щонайменше десять із яких мають бути суддями Апеляційної палати ВАС.

Конкретну кількість суддів буде визначено Державною судо­вою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в ме­жах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів. Розгляд справ у ВАС здійснюватиметься колегіально судом у складі трьох суддів. Виходячи із прикінцевих та перехідних положень Закону, в суді буде мінімум троє слідчих суддів. Таким чином, не виключено, що під час визначення оптимальної кількості суддів ВАС буде враховано критерії кратності трьом.

Оцінювати результати створення та діяльності ВАС можна по- різному.

Якщо говорити про оцінку власне суду, його ефективність та професійність під час здійснення правосуддя, то, безумовно, у нього є шанси, щоб стати успішним прикладом боротьби з корупцією. Однак необхідно пам’ятати, що корупція — це не лише правове явище. Протидія корупції знаходиться не тільки в правовому полі, а тому суд сам по собі не може вплинути на загальний рівень корупції в країні.

ВАС зможе забезпечити швидкий, законний та справедливий розгляд справи, виконуватиме превентивну функцію, можли­во, зменшить вплив сторонніх осіб на досудове розслідування у справах ТОП-корупціонерів, де розмір хабара починається із 500 000 грн.

Однак запровадження ВАС, який здійснюватиме розгляд лише тих справ, які до нього скерує прокурор, навряд чи зможе од­разу вплинути на корупцію менших масштабів. Тому не варто очікувати різкого підняття України у всесвітніх індексах коруп­ції в перший же рік діяльності суду. При цьому за умови сис­тематичного реагування на прояви корупції на вищих рівнях та прийняття обвинувальних вироків з реальними покараннями, ВАС все ж зможе стати прикладом успішної боротьби з коруп- ційними злочинами на світовій арені «антикорупційного право­суддя».

З іншого боку, у проекту «Вищий антикорупційний суд» є бага­то шансів стати success story на національному рівні як гідного прикладу існування незалежного та неупередженого органу правосуддя.